داستان کوتاه به زبان انگلیسی (شماره 4)

Mrs Jones did not have a husband, but she had two sons. They were big, strong boys, but they were lazy. On Saturdays they did not go to school, and then their mother always said, ‘’Please cut the grass in the garden this afternoon, boys. ‘’The boys did not like it, but they always did it.

Then somebody gave one of the boys a magazine, and he saw a picture of a beautiful lawn_mower in it. There was a seat on it, And there was a woman on the seat .

The boy took the picture to his mother and brother and said to them, ‘’Look, that woman`s sitting on the lawn-mower and driving it and cutting the grass. We want one of those.’’

‘’One of those lawn-mower? ‘’ his mother asked.

‘’No, ‘’the boy said. ‘’We want one of those woman. Then she can cut grass every week.’’

موسسه زبان ها خارجه فردای سبز کویر کرمان

مارا در اینستاگرام دنبال کنید

http://www.instagram.com/fskacademy

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *